Ciljevi

CILJEVI SPGU-a

 • Organizovanje, omasovljenje, unapređenje i popularizacija golfa u Srbiji, u cilju postizanja vrhunskih sportskih rezultata u golfu;
 • Unapređenje stručnog rada profesionalnih trenera i igrača golfa;
 • Organizacija i sprovođenje profesionalnih golf takmičenja.

DELATNOSTI KOJIMA SPGU OSTVARUJE CILJEVE:

 • Saradnja sa nadležnim institucijama pri izradi propisa koji se odnose na organizaciju obrazovanja i profesionalni status trenera i igrača golfa;
 • Popularisanje golfa i SPGU-a putem propagandne delatnosti, u sredstvima javnog informisanja, organizovanjem sportskih takmičenja i priredbi zabavnog karaktera;
 • Staranje o stručnom školovanju, usavršavanju i stručnom unapređenju članova SPGU;
 • Saradnja sa Profesionalnim Golf Asocijacijama drugih zemalja i sa Confederation of Professional Golf;
 • Staranje o izboru, pripremama i učestvovanju članova SPGU na takmičenjima u zemlji i inostranstvu;
 • Organizacija i učestvovanje na sportskim i dr. manifestacijama koje imaju funkciju popularizaciju golfa i svih sportova u Republici Srbiji.
 • MEMBER COUNTRY PGAS GATHER AT LE GOLF NATIONAL FOR LAUNCH OF NEW CONFEDERATION OF PROFESSIONAL GOLF PROJECT
 • THE 2019 ANNUAL CONGRESS AND INTERNATIONAL TEAM CHAMPIONSHIP